Complexe bouwwerken

Om de druk op de woningmarkt te verlichten worden nieuwe wijken binnen stadsgrenzen gerealiseerd. Deze nieuwe wijken zijn een mengvorm van wonen en werken. Dit betekent dat er verdichting plaatsvindt in de bebouwde omgeving. Briks ziet vanuit het regionaal risicoprofiel voor veel veiligheidsregio’s een verhoogd risico voor de repressieve dienst en de fysieke veiligheid van de volgende niet limitatieve opsomming van bouwwerken:

  • Hoogbouw: Repressief uitdagend(er) > 20 meter en ontbreken regelgeving > 70 meter.
  • Ondergronds: Repressief uitdagend(er) < 0 meter en ontbreken regelgeving < -8 meter.
  • Functiemenging: Regelgeving is primair geënt op één functie.
  • Meervoudig ruimtegebruik: Regelgeving is primair geënt op één gebruiker.
  • Transformatie: Regelgeving is beperkt.
  • Cultureel erfgoed: Regelgeving beperkt, schadebeperking is geen primaire doelstelling.
  • In stedelijke verdichting zijn gebouwvormen waar de huidige regelgeving nog niet op is aangepast.

Naast de huidige bouwplantoets, is er bij aanvang van een ontwikkeling veel veiligheidswinst te boeken. Briks wil daarom samen met de opdrachtgever vroeg in het ruimtelijke proces en ontwerpstadia de brand- en fysieke veiligheid van deze bouwwerken beïnvloeden.