Externe Veiligheid

Transport van gevaarlijke stoffen gaat over weg, water en spoor en door buisleidingen. De komende decennia zal Nederland verder verdichten en vormt de aanwezigheid en transport van gevaarlijke stoffen steeds vaker een risico voor de omgeving. De functiemenging van wonen, werken en recreëren in een omgeving waar gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn, zorgt voor extra uitdagingen om daar veilig mee om te gaan. Briks ondersteunt opdrachtgevers om al in het eerste uur van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken te zijn bij de inrichting van de omgeving, zodat we samen invloed kunnen uitoefenen op een goede ontsluiting voor de hulpdiensten. We denken mee over het realiseren van mogelijkheden om veilig te vluchten en doen voorstellen voor het treffen van maatregelen om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. Door onze betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen we risico’s voor de omgeving verlagen.