Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving en vraagt van bevoegde gezagen een geheel nieuwe aanpak. In de uitvoering vraagt dit een meer dienstverlenende en faciliterende houding, door meer integraal te denken en te werken. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) legt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de bouw zelf. Hierdoor verschuift de bouwplantoetsing en het toezicht op de bouw van het bevoegd gezag (gemeente of provincie) naar de private markt. Deze ontwikkelingen hebben impact op de organisatie, de medewerkers en processen. Briks ondersteunt bij het in kaart brengen van de opgave, gevolgd door een concreet ontwikkelplan; proces toekomstproof maken, opleidingsplan medewerkers, financiële noodzaak en netwerk.