Disclaimer & Privacybeleid

Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid

Hoewel Briks de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om Briks.nl te beveiligen, aanvaardt Briks geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Briks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright 2021 Briks Advies

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door Briks.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van Briks.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Briks.

Privacy

Briks.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan Briks.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Briks draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Verwijzing andere websites

Briks.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van Briks.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Briks.nl. Briks is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Briks geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig

Briks mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Briks is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Privacy verklaring

Briks kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken via de website www.Briks.nl:

 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, plaatsnaam om informatie over veiligheid, onze organisatie, onze diensten of services op te vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Briks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De meeste gegevens ontvangen wij (tijdelijk) via de formulieren op de website. De gegevens die u verstrekt via een formulier worden niet op de server van Briks.nl opgeslagen maar worden direct gestuurd naar de betreffende afdeling/contactpersoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres deels

Briks.nl stuurt de gegevens geautomatiseerd door en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Briks kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft uw vragen over onze diensten of services,
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Briks.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Briks.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@briks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf dagen, op uw verzoek.

Briks.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Briks.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@briks.nl.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video's, Twitter, Facebook of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.Briks.nl. Dus wanneer u links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies

Wanneer u Briks.nl bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website van Briks nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...

Briks.nl kan cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Google Analytics

We volgen de pagina's die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

Nog voor dat Google Analytics de gegevens en IP adressen van Briks.nl uitleest wordt het laatste octet van alle IP-adressen gemaskeerd waardoor die niet meer terug te voeren zijn naar specifieke gebruikers. Binnen Google Analytics is 'gegevens delen' uitgezet. Briks.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Briks zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor deze verklaring

Briks.nl kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. De meest recente versie van onze privacy verklaring vindt u hier.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Briks.nl over een aspect van ons privacybeleid, mail dan naar: info@briks.nl.

KvK-nummer: 58914943